అంబేద్కర్ చిత్ర పటానికి నివాళి

అఖిల పక్షం ఆధ్వర్యంలో కాంగ్రెస్స్ పార్టీ పాల్గొని అంబేద్కర్ చిత్ర పటానికి నివాళి అర్పించి అంబేద్కర్ సెంటర్ లో తిరిగి విగ్రహన్ని ప్రతిష్టించాలని దీక్షలో కాంగ్రెస్స్ పార్టి నాయకులు పాల్గొన్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.