ఇసుక వివాదముకి కర్రలతో దాడి

గుత్తి సమాచారం -: గుత్తి మండలములోని తొండపాడు గ్రామానికి చెందిన ఇరు వర్గాలవారు ఇసుక వివాదముకి కర్రలతో దాడి చేసుకున్నారు. వీరిలో ముగ్గురుకి గాయాలు తగిలినాయి. వీరిని గుత్తి హాస్పిటల్ కి తరలించడం జరిగింది. వీరిలో ఒక్కరి పరిస్థితి విషమముగా ఉంది.

50% LikesVS
50% Dislikes

By E69NEWS

12 thoughts on “ఇసుక వివాదముకి కర్రలతో దాడి”
  1. It seems you have a solid propensity for creating unique content. I agree with your statements. Thanks for posting this. Verile Normy Ohare

  2. Never Ever give up: Even though you fail initially; Dont manage to get a great deal of views at first, do your self a favour, do not give up. Shelby Ric O’Donovan

  3. I am also planning to feature Sun Life, since I have already invested here. HAHA. I have read from surveys that it is still leading. Lorenza Aubrey Katee

  4. Great article! Very few people can write with your prowess. I hope many viewers pursue the opportunity to enjoy this valuable content. Alisun Reube Melan

Leave a Reply

Your email address will not be published.