ఇసుక వివాదముకి కర్రలతో దాడి

గుత్తి సమాచారం -: గుత్తి మండలములోని తొండపాడు గ్రామానికి చెందిన ఇరు వర్గాలవారు ఇసుక వివాదముకి కర్రలతో దాడి చేసుకున్నారు. వీరిలో ముగ్గురుకి గాయాలు తగిలినాయి. వీరిని గుత్తి హాస్పిటల్ కి తరలించడం జరిగింది. వీరిలో ఒక్కరి పరిస్థితి విషమముగా ఉంది.

By E69NEWS

12 thoughts on “ఇసుక వివాదముకి కర్రలతో దాడి”
  1. It seems you have a solid propensity for creating unique content. I agree with your statements. Thanks for posting this. Verile Normy Ohare

  2. Never Ever give up: Even though you fail initially; Dont manage to get a great deal of views at first, do your self a favour, do not give up. Shelby Ric O’Donovan

  3. I am also planning to feature Sun Life, since I have already invested here. HAHA. I have read from surveys that it is still leading. Lorenza Aubrey Katee

  4. Great article! Very few people can write with your prowess. I hope many viewers pursue the opportunity to enjoy this valuable content. Alisun Reube Melan

Leave a Reply

Your email address will not be published.