గుడి ఆవరణలో మందు బాబులు

పామిడి లోని పెన్నానది ఒడ్డున ఉన్న శ్రీ రాముని గుడి దగ్గర కొంత మంది మందు బాబులు గుడి ఆవరణలో మందు తాగి మందు సీసాలు అక్కడే పడేసి సీసాలు పగల గొట్టి గుడి ఆవరణలో పడేస్తున్నారు..కావున పోలీస్ వారు తగిన చర్యలు తీసుకొని గుడి ఆవరణలో ఇలాంటివి జరగుకుండా చూడాలని భక్తులు కోరుతున్నారు

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.