భార్యను సర్పంచు అభ్యర్థినిగ ప్రకటించిన మంత్రీ శంకర్నారాయణ..

సోమందేపల్లి మేజర్ పంచాయితికి వైసిపి పార్టీ మద్దతుదారూడుగ నరసింహులు భార్యను సర్పంచు అభ్యర్థినిగ ప్రకటించిన మంత్రీ శంకర్నారాయణ..

By E69NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published.